Ενσωμάτωση της τουριστικής κινητικότητας στο ΣΒΑΚ – Συνεχής παρακολούθηση

Το υπάρχον Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ασχολείται εν μέρει με τις ανάγκες της πόλης και των επισκεπτών της. Η επικαιροποίηση και η αναβάθμισή του σε ΣΒΑΚ για την ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου θα ενσωματώσει τόσο τις ανάγκες των τουριστών όσο και των πολιτών μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, θα λάβει υπόψιν τις εποχιακές διακυμάνσεις του όγκου των τουριστών και τον αντίκτυπό τους στις υποδομές μεταφορών, στην υπεραστική κινητικότητα και στις υπηρεσίες των δημόσιων μεταφορών μέσα στη περιφερειακή ενότητα και θα θέσει τις στρατηγικές για την ανάδειξη των μέτρων που θα στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.