Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»